Privacyreglement KingsPoint Toys & Gifts

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement
KingsPoint Toys & Gifts mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft KingsPoint Toys & Gifts de plicht om haar klanten, werknemers en leveranciers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door KingsPoint Toys & Gifts worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

KingsPoint Toys & Gifts vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft KingsPoint Toys & Gifts in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens KingsPoint Toys & Gifts expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die KingsPoint Toys & Gifts gebruikt en het doel van het gebruik
KingsPoint Toys & Gifts verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant of leverancier wordt of bent van KingsPoint Toys & Gifts, een aankoop of bestelling doet, een werknemer van KingsPoint Toys & Gifts bent, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van KingsPoint Toys & Gifts of via het contactformulier contact met ons opneemt. KingsPoint Toys & Gifts verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van werknemers bewaart KingsPoint Toys & Gifts tevens een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten, werknemers en leveranciers met KingsPoint Toys & Gifts sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten, werknemers en leveranciers of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
KingsPoint Toys & Gifts verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de KingsPoint Toys & Gifts-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die KingsPoint Toys & Gifts met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.


4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • KingsPoint Toys & Gifts verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor KingsPoint Toys & Gifts worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door KingsPoint Toys & Gifts beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor KingsPoint Toys & Gifts om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor KingsPoint Toys & Gifts hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan KingsPoint Toys & Gifts verstrekte persoonsgegevens;
 • KingsPoint Toys & Gifts heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. KingsPoint Toys & Gifts hanteert een termijn van twee jaar na de laatste verleende dienst, aankoop, bestelling of factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal KingsPoint Toys & Gifts zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@kingspoint.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van KingsPoint Toys & Gifts.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met KingsPoint Toys & Gifts opnemen en probeert KingsPoint Toys & Gifts er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal KingsPoint Toys & Gifts ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van KingsPoint Toys & Gifts.

Privacyreglement KingsPoint Toys & Gifts versie juni 2018